Obsługa suwnic

Przeznaczony jest dla osób chcących pracować na stanowisku realizującym operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic.

Powinny one posiadać 18 lat, wykształcenie przynajmniej podstawowe, oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia.
Program kursu obejmuje min. wiadomości nt. dźwignic, rodzajów suwnic, obsługi suwnic, sprzętu pomocniczego, przepisów dozoru technicznego, przepisów BHP oraz zajęcia praktyczne.

Kurs na obsługę suwnicę kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT.

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień, o które można się starać:
uprawnienia kategorii IS (suwnice sterowane z kabiny)
uprawnienia kategorii IIS (suwnice sterowane z poziomu roboczego)

Uprawnienia są bezterminowe.