Uprawnienia UDT

Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są obowiązane  posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.
Pracownicy zakładu uprawnionego tj. osoby odpowiedzialne za technologię i kontrolę jakości, osoby uprawnione – spawacze, zgrzewacze, operatorzy spawalniczy, lutowacze oraz osoby wykonujące czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej powinni spełniać wymagania określone w przepisach o dozorze technicznym.

Egzamin państwowy odbywa się przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Osoby zainteresowane powinny spełniać pewne kryteria: skończone 18 lat;  dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskim.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).
Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.
Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane, naprawiane lub modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego (art. 8 p. 6 ustawy o dozorze technicznym).

urządzenia ciśnieniowe
zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących
zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
urządzenia transportu bliskiego
dźwigniki
przenośniki kabinowe i krzesełkowe

Urządzenia, które wymagają posiadania do obsługi uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego, znajdują się między innymi:
podesty ruchome (podnośniki koszowe) – nadawane są uprawnienia na podnośnik koszowy kat. I P oraz II P. W zależności od tego, jakie stosowane są podesty ruchome, wymagane są odpowiednie kwalifikacje
suwnice sterowane z poziomu roboczego i kabiny
żurawie szynowe, wieżowe i przenośne HDS
dźwigi towarowe i budowlane
wyciągarki z poziomu roboczego i z kabiny
urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników, manipulacji kontenerami
towarowe i osobowe wyciągi narciarskie i koleje linowe
układarki do układania torów
wózki widłowe – uprawnienia na wózki widłowe są nadawane jako powiązane z UDT lub nie

Do obsługi zaprezentowanych urządzeń pracownik musi ukończyć szkolenie i otrzymać stosowne uprawnienia. Do egzaminu państwowego UDT pracownik jest przygotowywany podczas kursu, następnie po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje uprawnienia.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.